W zakładce Wszystkie dokumenty widoczne jest zestawienie dokumentów wraz ze statusami ( status odpowiada zakładkom w których aktualnie dokument znajduje się np. recepcja) oraz podstawowymi informacjami  m. in. czy dokument mieści się w budżecie (kolor zielony) lub  nie mieści się w budżecie (kolor czerwony) Poprzez skierowanie kursora na odpowiedni wers do którego przypisany jest Użytkownik na liście pojawiają się różne przyciski  przyciski Opisz, Historia, Akcept merytoryczny, Gotowy do zapłaty, Odrzuć

Na każdym z dokumentów te przyciski mogą być różne ze względu na to do jakiej grupy jest dokument przypisany i na jakim etapie obiegu się znajduje 
Wybierając któryś z przycisków można przejść do kolejnej zakładki lub wrócić do poprzedniej (wybór Odrzuć)


Na dokumencie do którego nie jest przypisany żaden z Użytkowników pojawiają się przyciski: Skieruj i Historia 


Skieruj - przypisane do dokumentu odpowiedniego Użytkownika

Historia przedstawia całą historię dokumentu od momentu jego trafienia do obiegu dokumentów. 


Jeśli w zakładce dokumentów jest dużo Istnieje możliwość ustawienia filtrów w celu segregacji dokumentów ze względu na:

- datę

- status w którym aktualnie dokument się znajduje