W systemie została wprowadzona możliwość zbiorczej wysyłki plików JPK_V7, która umożliwia wysłanie zatwierdzonych plików JPK_V7 za pomocą kwoty do autoryzacji lub podpisu kwalifikowanego. Funkcjonalność ta dostępna jest z poziomu Stan Obsługi Firm lub JPK.


W celu dokonania zbiorczej wysyłki należy przejść do zakładki Klienci/Obsługa klientów/Stan Obsługi Firm. Następnie z listy dostępnych firm proszę zaznaczyć przynajmniej dwie firmy, u których są zatwierdzone, lecz nie wysłane pliki JPK_V7, spowoduje to pojawienie się przycisku Wyślij zbiorczo. W nowym oknie pojawi się opcja Podpisz i wyślij po wybraniu akcji w zależności od tego jaki rodzaj wysyłki ustawiony jest w danych firmy system zleci wysyłkę pliku JPK_V7 kwotą do autoryzacji lub podpisem kwalifikowanym. 

Dodatkowo w zakładce Stan Obsługi Firm pojawiła się nowa kolumna JPK Status, który informuje o statusu wysłania ostatniego wygenerowanego dla danego miesiąca JPK_V7 do Urzędu Skarbowego.


W sposób analogiczny czynności te można wykonać również z zakładki Klienci/Obsługa klientów/JPK z tym, że z tego poziomu należy wskazać sam plik JPK_V7 a nie firmę, w której plik ma zostać wysłany. 
W zakładce Obsługa klientów/JPK dodatkowo została zmodyfikowana kolumna Rodzaj generowania, która zastąpiła kolumnę Rodzaj wysyłki, gdzie wyświetlana jest informacja, w jaki sposób dany JPK_V7 jest wysyłany: za pomocą kwoty autoryzującej czy podpisem kwalifikowanym. Informacja ta jest pobierana z zakładki Ustawienia/Ustawienia wysyłki plików JPK-V7 w momencie generowania dokumentu lub jego aktualizacji. 


UWAGA: W  przypadku wybrania firmy, w której nie ma wygenerowanego pliku lub najnowszy plik z danego miesiąca nie jest zatwierdzony lub został wcześniej wysłany akcja Wyślij zbiorczo nie będzie dostępna (będzie niewidoczna).