System umożliwia generowanie Ulgi na złe długi zarówno w VAT, jak i w zaliczkach na podatek dochodowy. W celu wygenerowania ulgi na złe długi należy przejść do zakładki faktur sprzedaży bądź kosztu, zaznaczyć dokument, dla którego upłynął termin zapłaty i z Opcji zaawansowanych z lewej strony ekranu wybrać opcję Ulga na złe długi. Konieczne jest wskazanie zakresu dat, w którym ulga powinna zostać rozliczona. Po uruchomieniu procesu kontroli miesiąca zostaną wygenerowane poniższe dokumenty:


  • dla KPiR zostanie wygenerowany dokument dla każdej zaznaczonej faktury zawierający rozliczenie w VAT i PIT;


  • dla ryczałtu zostaną wygenerowane oddzielne dokumenty do VAT i PPE. W przypadku wystąpienia w miesiącu większej ilości ulg, zostanie utworzony dokument zbiorczy DW uwzględniający ulgę w PPE, natomiast dla każdej faktury oddzielnie zostaną wygenerowane dokumenty do VAT.


W przypadku dodanej płatności do dokumentu, dla którego została wygenerowana ulga za złe długi należy zaktualizować rozliczenia i pomniejszyć uprzednio utworzoną ulgę poprzez skorzystanie z opcji Ulga na złe długi - korekta. Zaznaczenie spowoduje wygenerowanie dokumentów na kwotę dodanych płatności. 


Zaliczka na podatek dochodowy została zaktualizowana o osobne pola wskazujące kwotę ulgi:

  • Dla KPiR - pole określające wartość ulgi narastająco od początku roku;

  • Dla ryczałtu - pole z wartością ulgi podlegającą pod daną stawkę ryczałtu. 


Ulga na złe długi będzie wykazywana w KPiR w kolumnie 15 oraz 17.