Wprowadzone dane na fakturze można zmienić korzystając z opcji edycji. W tym celu należy skierować kursor na panel dokumentu i wybrać opcję Cofnij zatwierdzenie:Po odksięgowaniu faktury wybrać przycisk Edytuj:Zostanie wówczas wyświetlony szablon z uzupełnionymi poprzednio danymi. Po zaktualizowaniu informacji dokument należy zapisać. 


Uwaga! Edycja faktury może spowodować wygenerowanie korekt zatwierdzonych deklaracji. W przypadku wysłania faktury do kontrahenta należy rozważyć konieczność wystawienia dokumentu korygującego.