W Systemie istnieje możliwość dodania dodatkowego właściciela/wspólnika. W tym celu należy przejść do zakładki Ustawienia/ Właściciel i wybrać przycisk Dodaj właściciela


Wyświetli się wówczas formularz, który należy uzupełnić o wymagane dane. Wybierając przycisk Kopiuj dane z firmy zostaną zaciągnięte dane z zakładki Firma


 

Istotne jest to aby wprowadzić odpowiedni udział w % zgodny z ilością wspólników danej działalności. 

Wszystkie informacje należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

Wprowadzony wspólnik będzie widoczny na liście w zakładce Ustawienia/Właściciel