Notę korygującą do faktury kosztowej wystawić można w zakładce Moje koszty/Faktury kosztowe lub Moja księgowość/Faktury kosztowe poprzez:


1. Zaznaczenie faktury checkboxem;

2. Wybranie Opcje zaawansowane/nota korygująca;3. Uzupełnienie niezbędnych danych;

4. Zatwierdzenie przyciskiem Wystaw.
Wystawione noty korygujące będą widoczne w zakładce Moja księgowość/Podsumowanie/Noty korygująceZ pozycji tej istnieje możliwość pobrania noty korygującej. W tym celu należy nakierować kursorem myszy na wskazany dokument, a następnie wybrać przycisk Drukuj.