Lp.

Dodatkowe oznaczenia transakcji

Oznaczenie transakcji w pliku JPK
Ustawienie w systemie

1

Dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa wart.23 ustawy

SW

Podczas wystawiania faktury w polu „Typ transakcji”
2

Świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa wart.28k ustawy

EE

Podczas wystawiania faktury w polu „Typ transakcji”
3

Istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust.2 pkt1 ustawy

TP

Podczas wystawiania faktury w polu „Typ transakcji”
4

Wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy
TT_WNT

Podczas wystawiania faktury w polu „Typ transakcji”
5

Dostawy towarów poza terytorium kraju dokonanej przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy

TT_D

Podczas wystawiania faktury w polu „Typ transakcji”
6

Świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art.119 ustawy 

MR_T

Brak możliwości wystawienia faktury VAT-marża

7

Dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanej na zasadach marży zgodnie zart.120 ustawy

MR_UZ

Brak możliwości wystawienia faktury VAT-marża
8

Wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)

I_42

Podczas wystawiania faktury w polu „Typ transakcji”
9

Wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)

I_63

Podczas wystawiania faktury w polu „Typ transakcji”
10

Transferu bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art.8a ust.1 ustawy

B_SPV

Podczas wystawiania faktury w polu „Typ transakcji"
11

Dostawy towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art.8a ust.4 ustawy

B_SPV_DOSTAWA

Podczas wystawiania faktury w polu „Typ transakcji”
12

Świadczenia usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art.8b ust.2 ustawy

B_MPV_PROWIZJA

Podczas wystawiania faktury w polu „Typ transakcji”
13

Transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

MPP

Podczas wystawiania faktury poprzez zaznaczenie pola „Mechanizm podzielonej płatności”


Lp.

Oznaczenia dowodów sprzedaży

Oznaczenie w pliku JPK
Ustawienie w systemie
1

Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących

RO

Poprzez wybranie szablonu „Sprzedaż kasa fiskalna”
2

Dokument wewnętrzny

WEW

Poprzez wybranie szablonu typu „dowód wewnętrzny”
3

Faktura, o której mowa w art.109 ust.3d ustawy

FP

Poprzez wybranie szablonu ”Faktura sprzedaży do paragonu VAT”

 

Lp.

Dodatkowe oznaczenia

Oznaczenie w pliku JPK
Ustawienie w systemie

1

Podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy
IMP

Poprzez wybranie szablonu "Import usług"

 

Lp.

Oznaczenia dowodów nabycia

Oznaczenie w pliku JPK
Ustawienie w systemie

1

Faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy

VAT_RR

Poprzez wybranie szablonu” Zakup od rolnika”
2

Dokument wewnętrzny

WEW

Poprzez wybranie szablonu typu „dowód wewnętrzny
3

Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy

MK

Zaznaczenie u kontrahenta parametru „Metoda kasowa”