W zakładce Urealnij terminy FS istnieje możliwość zmiany daty nieopłaconej faktury, jeśli klient nie będzie miał możliwości sfinalizowania płatności w wyznaczonym czasie. Urealniając termin zapłaty, kwota zostanie przesunięta zgodnie z zakresem tygodnia w zakładce Asystent/Finansowy, więc wynik finansowy będzie bieżący.


Po skierowaniu kursora na wybraną fakturę, której termin płatności należy przesunąć, zostaną wyświetlone możliwe opcje do wyboru - 
oprócz konkretnego terminu płatności istnieje możliwość zapisu dowolnej daty, klikając w pozycję Inny termin. Po wybraniu tej opcji należy wybrać z kalendarza realny termin opłacenia faktury przez kontrahenta.


Filtry umożliwiają ustawienie widoczności faktur - z różnym terminem opóźnienia, nawet do połowy roku, a także te, które zaznaczone są jako nieściągalne.