Składka społeczna (ZUS 51) może być księgowana do KPiR lub bezpośrednio do wyliczenia zaliczki. Księgowanie do książki przychodów i rozchodów jest korzystniejsze w przypadku, gdy podatnik spodziewa się straty z tytułu prowadzonej działalności. Składka społeczna ujęta w KPiR może zostać przeniesiona jako koszt na kolejny rok rozliczeniowy i rozliczona w ciągu 5 kolejnych lat. Składka odliczana od zaliczki pomniejsza wartość podatku tylko w danym roku rozliczeniowym. Domyślnie ZUS 51 księgowany jest do zaliczki, zdefiniowanie księgowania do KPiR można wybrać po przejściu do Ustawienia / Firma / Ustawienia zaawansowane / Księgować ZUS51 do KPiR.Składka księgowana do KPiR jest widoczna w wydruku KPiR, wyświetlana jest także w zakładce Moje koszty/ Faktury kosztowe z opisem ZUS właściciela 51 - zapłacony w [rok/miesiąc]. DW generowany jest z datą płatności.Po przejściu do podglądu dokumentu widoczna będzie informacja o wpisie do KPiR.Kwota wyświetlana jest także w wydruku KPiR.W wydruku zaliczki składka będzie wyświetlona w pozycji Koszty narastająco.Składka księgowana bezpośrednio do zaliczki, widoczna jest w wydruku zaliczki w polu Zapłacone składki ZUS 51.


Składki społeczne - zwolnienie chorobowe


W przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim w danym miesiącu należy proporcjonalnie pomniejszyć dodaną płatność za składkę społeczną. System automatycznie pomniejszy wysokość składki ZUS, jeżeli w zakładce Ustawienia/Właściciel zostanie wprowadzony parametr Okresy zwolnienia lekarskiego