Podstawowym warunkiem, jaki należy spełnić, aby uzyskać możliwość opłacania ZUS-u od dochodu, jest spełnienie kryterium przychodowego. Przychody firmy osiągnięte w roku poprzednim (za 2020 rok) nie mogą bowiem przekraczać kwoty 120 tys. zł.
Mały ZUS plus dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe). Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba będzie opłacać w pełnej wysokości.

Generalnie „Mały ZUS plus” to dobrowolne rozwiązanie, które umożliwia opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku najmniejszych przedsiębiorców.

Z małego ZUS-u plus może skorzystać osoba, która:

  • jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG (również wspólnikiem spółki cywilnej)
  • przychód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym 2020 nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł - jeśli prowadziłeś działalność przez cały rok; a  jeśli prowadziłeś ją tylko przez część roku to ten limit jest niższy - ustal wtedy limit w ten sposób: podziel kwotę przychodu 120 000 zł przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku (np.366 dni w 2020 r. i pomnóż wynik przez liczbę dni kalendarzowych, w których prowadziłeś działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym)
  • nie spełnia warunków do opłacania preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od 30% minimalnego wynagrodzenia)
  • prowadziła działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym
  • nie wykorzystała 36-miesięcznego limitu (w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej) korzystania z małego ZUS plus
  • nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy.
  • rozliczała się na karcie podatkowej w poprzednim roku i nie korzystała ze zwolnienia z VAT
  • nie podlegał w poprzednim roku  ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (czyli jako twórca i artysta, wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, jednoosobowej spółki z o.o., prowadzący działalność w zakresie wolnego zawodu czy też prowadzący szkoły lub inne placówki oświatowe).Z małego ZUS nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

  • w poprzednim roku prowadzili inną pozarolniczą działalność jako: twórcy, artyści; osoby wykonujące wolny zawód; wspólnicy spółek jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.
  • osoby prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.


W celu ustawienia małego ZUSu plus należy przejść do zakładki Ustawienia/Właściciel i przy parametrze Mały ZUS- okresy obowiązywania wybrać przycisk Zmień.


Następnie należy uzupełnić zakres dat i wprowadzić Podstawę ubezpieczenia społecznego.
Z małego ZUS plus można korzystać przez 36 miesięcy kalendarzowych. Aby opłacać składki na nowych zasadach należy złożyć w terminie 7 dni dokumenty ZUS ZUA z odpowiednimi kodami tytułu ubezpieczenia- 0590xx. Przedsiębiorca będzie mógł zrezygnować z tego uprawnienia w każdym czasie, a więc także od dnia nabycia do niego prawa. Rezygnacja będzie nieodwołalna.