Dane identyfikacyjne

Dane dotyczące okresu rozliczenia

Dane firmowe

Wyliczenie podatku

Podsumowanie zaliczek bez uwzględniania płatności

Dane do zapłaty

Podsumowanie zaliczek z uwzględnieniem płatności  


Po poprawnym sparametryzowaniu konta oraz wprowadzeniu faktur sprzedaży i kosztu oraz rozliczeniu płatności za składki ZUS system generuje automatycznie zaliczkę na podatek dochodowy. Po jej wydrukowaniu dokument będzie zawierać następujące dane, które można podzielić na kilka sekcji:


Dane identyfikacyjne:
 • ID Firmy - unikalny numer firmy potrzebny m.in. do identyfikacji Użytkownika w czasie kontaktu z działem wsparcia;
 • ID Właściciela - unikalny numer identyfikacyjny właściciela lub wspólnika.


Dane dotyczące okresu rozliczenia:
 • Rok - rok wygenerowanej zaliczki;
 • Miesiąc - miesiąc wygenerowanej zaliczki (dla kwartalnej ostatni miesiąc kwartału);
 • Data kalkulacji - data ostatniego przeliczenia zaliczki (aktualizowana automatycznie po przejściu do zakładki Moja księgowość/Deklaracje, aż do momentu jej zatwierdzenia);
 • Za okres  - informacja o typie kalkulacji (PIT dla KPiR, PPE dla ryczałtu), okresie (miesiąc lub kwartał) oraz dane właściciela/wspólnika.


Dane firmowe:

 • Firma - nazwa firmy uzupełniona w zakładce Ustawienia/Firma w sekcji Dane podstawowe/ Nazwa firmy;
 • Adres - pola Ulica, Dom i Lokal podane w zakładce Ustawienia/Firma w sekcji Dane podstawowe;
 • Miasto - pole Miasto wpisane w zakładce Ustawienia/Firma w sekcji Dane podstawowe; 
 • Kod - pole Kod pocztowy uzupełnione w zakładce Ustawienia/Firma w sekcji Dane podstawowe;  
 • NIP Firmy - pole NIP podane w zakładce Ustawienia/Firma w sekcji Dane podstawowe; 
 • Korekta ? - przyjmuje wartości NIE dla zaliczki, TAK dla korekty zaliczki;
 • NIP Właściciela - pole NIP umieszczone w zakładce Ustawienia/Firma w sekcji Dane podstawowe. 


Wyliczenie podatku:
 • Udział - dla jednoosobowych działalności gospodarczych wynosi 100, w przypadku spółek - zgodnie z ilością udziału danego wspólnika;
 • Forma opodatkowania - parametr zdefiniowany w Ustawienia/Właściciel w sekcji Dane podatkowe/Forma opodatkowania;
 • Przychód narastająco - sprzedaż towarów i usług narastająco (7. kolumna KPiR);
 • Koszty narastająco - suma wydatków narastająco (14. kolumna KPiR);
 • Wartość różnicy inwentaryzacyjnej - różnica między inwentaryzacją końcową a początkową;
 • Dochód narastająco - dochód pomniejszony o koszty i wartość różnicy inwentaryzacyjnej;
 • Strata z lat ubiegłych - możliwa do odliczenia kwota strat poniesionych w latach ubiegłych, podana w za kładce Ustawienia/Właściciel w sekcji Straty do odliczenia;
 • Zapłacone składki ZUS 51 - suma oznaczonych jako zapłacone w systemie składek na ubezpieczenie społeczne (jeśli nie została ujęta w kosztach);
 • Kwota wolna - wartość pobierana w przypadku zaznaczenia parametru Uwzględnij kwotę wolną w Ustawienia/Właściciel w sekcji Dane podatkowe;
 • Podstawa opodatkowania - zaokrąglona kwota pozycji Dochód narastająco;
 • Podatek 17% i 32% - wyliczona wartość podatku dla skali podatkowej;
 • Podatek 19% - wyliczona wartość podatku liniowego;
 • Ubezpieczenie zdrowotne zapłacone - suma oznaczonych jako zapłacone w systemie składek na ubezpieczenie zdrowotne;
 • Ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia - możliwa do odliczenia wartość zapłaconego odliczenia zdrowotnego.


Podsumowanie zaliczek bez uwzględniania płatności:

Ta część wyliczenia zaliczki uwzględnia jedynie wysokość podatków do zapłaty bez uwzględniania płatności:

 • Zaliczka na podatek PIT - wysokość zaliczki narastająco; 
 • Zaliczki za poprzednie miesiące - wysokość zaliczki do zapłaty narastająco w poprzednim miesiącu; 
 • Zaliczka do zapłaty do US - wysokość zaliczki do zapłaty do Urzędu Skarbowego za dany okres.


Dane do zapłaty:

 • Urząd skarbowy - US zdefiniowany w Ustawienia/Właściciel w sekcji Dane podatkowe/Właściwy US do rozliczenia PIT;
 • Konto US do wpłaty zaliczki PIT - numer konta przypisany do wybranego Urzędu Skarbowego;
 • Termin - termin zapłaty za podatek dochodowy.


Podsumowanie zaliczek z uwzględnieniem płatności:

Ta część wyliczenia zaliczki obejmuje wysokość podatków do zapłaty po uwzględnieniu ewentualnych nadpłat:

 • Nadpłata - suma zewidencjonowanych zapłat powyżej kwoty zaliczki za poprzednie miesiące;
 • Suma wpłaconych zaliczek - suma zewidencjonowanych w systemie zapłat na podatek dochodowy;
 • Kwota do zapłaty - kwota do zapłaty do Urzędu Skarbowego po uwzględnieniu dotychczasowych płatności.