Dane identyfikacyjne

Dane dotyczące okresu rozliczenia

Dane firmowe

Wyliczenie podatku

Podsumowanie zaliczek bez uwzględniania płatności

Dane do zapłaty

Podsumowanie zaliczek z uwzględnieniem płatności  


Po poprawnym sparametryzowaniu konta oraz wprowadzeniu faktur sprzedaży i kosztowych oraz rozliczeniu płatności za składki ZUS system generuje automatycznie zaliczkę na podatek dochodowy. Po jej wydrukowaniu otrzymujemy dokument zawierający następujące dane, które możemy podzielić na kilka sekcji:


Dane identyfikacyjne:
 • ID Firmy - unikalny numer firmy, potrzebny m.in. do identyfikacji użytkownika w czasie kontaktu z działem wsparcia
 • ID Właściciela - unikalny numer identyfikacyjny właściciela lub wspólnika


Dane dotyczące okresu rozliczenia:
 • Rok - rok wygenerowanej zaliczki
 • Miesiąc - miesiąc wygenerowanej zaliczki (dla kwartalnej ostatni miesiąc kwartału)
 • Data kalkulacji - data ostatniego przeliczenia zaliczki (aktualizowana automatycznie po przejściu do Moja księgowość/Deklaracje, aż do momentu jej zatwierdzenia)
 • Za okres  - informacja o typie kalkulacji (PIT dla KPiR, PPE dla ryczałtu), okresie (miesiąc lub kwartał) oraz dane właściciela/wspólnika


Dane firmowe:

 • Firma - nazwa firmy uzupełniona w zakładce Ustawienia/Firma w sekcji Dane podstawowe/ Nazwa firmy
 • Adres - pola Ulica, Dom i Lokal podane w zakładce Ustawienia/Firma w sekcji Dane podstawowe
 • Miasto - pole Miasto podane w zakładce Ustawienia/Firma w sekcji Dane podstawowe 
 • Kod - pole Kod pocztowy podane w zakładce Ustawienia/Firma w sekcji Dane podstawowe  
 • NIP Firmy - pole NIP podane w zakładce Ustawienia/Firma w sekcji Dane podstawowe 
 • Korekta ? - przyjmuje wartości nie dla zaliczki, tak dla korekty zaliczki
 • NIP Właściciela - pole NIP podane w  zakładce Ustawienia/Firma w sekcji Dane podstawowe 


Wyliczenie podatku:

 • Udział - dla jednoosobowych działalności gospodarczych wynosi 100, w przypadku spółek - zgodnie z ilością udziału danego wspólnika
 • Forma opodatkowania - parametr zdefiniowany w Ustawienia/Właściciel w sekcji Dane podatkowe/Forma opodatkowania
 • Przychód narastająco - sprzedaż towarów i usług narastająco (7. kolumna KPiR)
 • Koszty narastająco - suma wydatków narastająco (14. kolumna KPiR)
 • Wartość różnicy inwentaryzacyjnej - różnica między inwentaryzacją końcową, a początkową
 • Dochód narastająco - dochód pomniejszony o koszty i wartość różnicy inwentaryzacyjnej
 • Strata z lat ubiegłych - możliwa do odliczenia kwoty strat poniesionych w latach ubiegłych, podana w za kładce Ustawienia/Właściciel w sekcji Straty do odliczenia
 • Zapłacone składki ZUS 51 - suma oznaczonych jako zapłacone w systemie składek na ubezpieczenie społeczne (jeśli nie została ujęta w kosztach)
 • Kwota wolna - wartość pobierana w przypadku zaznaczenia parametru Uwzględnij kwotę wolną w Ustawienia/Właściciel w sekcji Dane podatkowe
 • Podstawa opodatkowania - zaokrąglona kwota pozycji Dochód narastająco
 • Podatek 17% i 32% - wyliczona wartość podatku dla skali podatkowej
 • Podatek 19% - wyliczona wartość podatku liniowego
 • Ubezpieczenie zdrowotne zapłacone - suma oznaczonych jako zapłacone w systemie składek na ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia - możliwa do odliczenia wartość zapłaconego odliczenia zdrowotnego


Podsumowanie zaliczek bez uwzględniania płatności:

Ta część wyliczenia zaliczki uwzględnia jedynie wysokość podatków do zapłaty, bez uwzględniania płatności.

 • Zaliczka na podatek PIT - wysokość zaliczki narastająco 
 • Zaliczki za poprzednie miesiące - wysokość zaliczki do zapłaty narastająco w poprzednim miesiącu 
 • Zaliczka do zapłaty do US - wysokość zaliczki do zapłaty do US za dany okres


Dane do zapłaty:

 • Urząd skarbowy - US zdefiniowany w Ustawienia/Właściciel  w sekcji Dane podatkowe/Właściwy US do rozliczenia PIT
 • Konto US do wpłaty zaliczki PIT - numer konta przypisany do wybranego urzędu skarbowego
 • Termin - termin zapłaty za podatek dochodowy


Podsumowanie zaliczek z uwzględnieniem płatności:

Ta część wyliczenia zaliczki uwzględnia wysokość podatków do zapłaty po uwzględnieniu ewentualnych nadpłat.

 • Nadpłata - suma zewidencjonowanych zapłat powyżej kwoty Zaliczki za poprzednie miesiące
 • Suma wpłaconych zaliczek - suma zewidencjonowanych w systemie zapłat na podatek dochodowy
 • Kwota do zapłaty - kwota do zapłaty do US po uwzględnieniu dotychczasowych płatności