Preferencyjne

Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym
Zdrowotna (umowa o pracę)

Zdrowotna (ulga na start)

"Mały ZUS" od 2019 roku 


Jeśli działalność została założona innego dnia niż pierwszy dzień miesiąca, system wygeneruje wyliczoną proporcjonalnie składkę społeczną za pierwszy miesiąc. Parametr Data rozpoczęcia działalności przez właściciela, który decyduje o wysokości pierwszej składki, uzupełniany jest w Ustawienia / Właściciel w sekcji Dane podatkowe. Data ta decyduje także o wygaśnięciu ZUS preferencyjnego po 24 pełnych miesiącach jej naliczania.  

Składka zdrowotna od 1 stycznia 2022 roku wyliczana jest na podstawie dochodu z miesiąca poprzedzającego (system automatycznie generuje tą składkę na podstawie dokumentów zaksięgowanych w konkretnym miesiącu):

- Podatek liniowy 4,9% od dochodu

- Zasady ogólne 9% od dochodu

- Ryczałt - składka wyliczana jest w zależności od osiągniętych przychodów w wysokości 9%

a) do 60 tys./rok 

b) w przedziale 60 tys./rok- 300 tys. /rok

c) Powyżej 300 tys.


Jeśli w miesiącu poprzedzających podatnik osiągnął stratę składka zdrowotna liczona jest w wysokości 9% od płacy minimalnej aktualnie obowiązującej w kraju.


Aby wygenerować składki należy sparametryzować system w trzech krótkich krokach opisanych poniżej.


1. W zakładce Ustawienia/Właściciel w sekcji Dane do ZUS i ZUS preferencyjny należy uzupełnić podstawowe dane. 2. Następnie należy przejść do zakładki Ustawienia/Firma, sekcja Ustawienia zaawansowaneW przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się na automatyczne generowanie dokumentów ZUS parametr Nie generować automatycznie DW ZUS właściciela powinien być niezaznaczony. Niestandardowe składki ZUS mogą być wprowadzone ręcznie po wyłączeniu ich automatycznego generowania ich w zakładce Ustawienia/Firma parametr Nie generować automatycznie DW ZUS właściciela powinien być zaznaczony.3. Po zapisaniu zmian należy przejść do zakładki  Moja księgowość/Zamknij mniesiąc i uruchomić proces kontroli miesiąca. Spowoduje to sprawdzenie przez system wszystkich zapisanych parametrów i wygenerowanie dowodów wewnętrznych. Dokument z opisem np ZUS właściciela (Imię Nazwisko - za 2022/09  pojawi się w zakładce  Moje koszty/Faktury kosztowe lub Moja księgowość/Faktury kosztowe
Preferencyjne


W przypadku gdy opłacane są składki preferencyjne należy zaznaczyć parametr Korzystam z preferencyjnych składek ZUS lub Korzystam ze zwolnienia ZUS społeczne i FGŚP w związku z zatrudnieniem na umowę o pracę.
 


Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym


W przypadku gdy opłacane są składki z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym należy przejść do punktu Okresy dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego zgłoszone do ZUS, następnie poprzez kliknięcie przycisku zmień parametry. Zdrowotna (umowa o pracę)


Jeśli opłacana jest jedynie składka zdrowotna powinno się uzupełnić kwotę dla parametru Jeśli zatrudniony na um o pracę. Należy podać wartość brutto umowy o pracę. Kwota ta musi być równa lub wyższa minimalnemu wynagrodzeniu. 
Zdrowotna (ulga na start)


Jeśli Użytkownik korzysta z ulgi na start należy uzupełnić parametr Ulga na start- okresy obowiązywania.


Następnie należy wprowadzić zakres dat i zapisać zmianę.
"Mały ZUS plus" od 2020 roku


W przypadku gdy opłacany jest ,, mały ZUS plus" należy kliknąć przycisk Zmień.


 

Następnie należy podać podstawę ubezpieczenia społecznego