Faktura cykliczna

Faktury cykliczne - definiowanie

Faktury cykliczne - edycja

Faktury cykliczne - zawieszenie, odwieszenie

Faktury cykliczne - usunięcie


Faktura cykliczna


System umożliwia automatyczne generowanie faktur wystawianych w cyklu miesięcznym. Powoduje skopiowanie dokumentu z nowymi datami, a w przypadku dokumentów walutowych - także z właściwym kursem.


Definiując fakturę cykliczną należy pamiętać, że:

 • Data wystawienia powinna zostać ustawiona na 31 dzień miesiąca - faktura zostanie wystawiona zawsze z ostatnim dniem miesiąca (z przedziału 28-31);

 • Wybór daty sprzedaży jest równoznaczny z datą wystawienia;

 • Dla jednego dokumentu pierwotnego można wystawić tylko jedną fakturę cykliczną;

 • Numer faktury pierwotnej musi być zgody z sekwencją nadawaną przez system lub ustawioną domyślnie własną sekwencją, nie może być to sekwencja własna lub numer wpisany ręcznie.


Faktury cykliczne - definiowanie


 • Należy przejść do zakładki Fakturowanie/Faktury;   

 • Kliknąć w wybraną fakturę;      

 • Wybrać Cykliczna;      

 • Uzupełnić dane faktury;      

 • Kliknąć Zapisz, aby zachować zmiany:  
   



Aby faktura cykliczna została wysyłana automatycznie do wystawcy należy zaznaczyć w ustawieniach faktury parametry Wysłać automatycznie PDF emailem do odbiorcy oraz Wysłać automatycznie PDF emailem do wystawcy na Tak:



Faktury cykliczne - edycja


W celu edycji dokumentu cyklicznego należy ponownie przejść do zakładki Fakturowanie/Faktury i odszukać dokument pierwotny, z którego tworzone są comiesięczne kopie:

 • Kliknąć w przycisk Cykliczna, analogicznie jak w czasie definiowania parametrów cykliczności;    

 • Poprawić parametry;   

 • Kliknąć Zapisz. 
   

Faktury cykliczne - zawieszenie, odwieszenie


W celu zawieszenia faktury cyklicznej:

 • Należy przejść do zakładki Fakturowanie/Faktury cykliczne;   

 • Wybrać parametr Zaznacz wiele;

 • Zaznaczyć właściwą fakturę cykliczną;     

 • Wybrać przycisk Opcje zaawansowane/Zawieś lub Odwieś.


Faktury cykliczne - usunięcie


Aby usunąć fakturę cykliczną: 

 • Należy przejść do zakładki Fakturowanie/Faktury cykliczne;    

 • Wybrać parametr Zaznacz wiele;

 • Zaznaczyć właściwą fakturę cykliczną;     

 • Wybrać przycisk Opcje zaawansowane/Usuń: