Dane identyfikacyjne

Dane dotyczące okresu rozliczenia

Dane firmowe

Wyliczenie podatku

Podsumowanie zaliczek bez uwzględniania płatności

Dane do zapłaty

Podsumowanie zaliczek z uwzględnieniem płatności  


Po poprawnym sparametryzowaniu konta oraz wprowadzeniu faktur sprzedaży i kosztowych oraz rozliczeniu płatności za składki ZUS system generuje automatycznie zaliczkę na podatek dochodowy. Po jej wydrukowaniu otrzymujemy dokument zawierający następujące dane, które możemy podzielić na kilka sekcji:


Dane identyfikacyjne:
ID Firmy - unikalny numer firmy, potrzebny m.in. do identyfikacji użytkownika w czasie kontaktu z działem wsparcia

ID Właściciela - unikalny numer identyfikacyjny właściciela lub wspólnika


Dane dotyczące okresu rozliczenia:
Rok - rok wygenerowanej zaliczki

Miesiąc - miesiąc wygenerowanej zaliczki (dla kwartalnej ostatni miesiąc kwartału)

Data kalkulacji - data ostatniego przeliczenia zaliczki (aktualizowana automatycznie po przejściu do Ewidencje/Deklaracje, aż do momentu jej zatwierdzenia)

Za okres  - informacja o typie kalkulacji (PIT dla KPiR, PPE dla ryczałtu), okresie (miesiąc lub kwartał) oraz dane właściciela/wspólnika


Dane firmowe:

Firma - nazwa firmy uzupełniona w zakładce Ustawienia/Firma w sekcji Dane podstawowe/ Nazwa firmy

Adres - pola Ulica, Dom i Lokal podane w zakładce Ustawienia/Firma w sekcji Dane podstawowe

Miasto - pole Miasto podane w zakładce Ustawienia/Firma w sekcji Dane podstawowe 

Kod - pole Kod pocztowy podane w zakładce Ustawienia/Firma w sekcji Dane podstawowe  

NIP Firmy - pole NIP podane w zakładce Ustawienia/Firma w sekcji Dane podstawowe 

Korekta ? - przyjmuje wartości nie dla zaliczki, tak dla korekty zaliczki

NIP Właściciela - pole NIP podane w  zakładce Ustawienia/Firma w sekcji Dane podstawowe 


Wyliczenie podatku:

Udział - dla jednoosobowych działalności gospodarczych wynosi 100, w przypadku spółek - zgodnie z ilością udziału danego wspólnika

Forma opodatkowania - parametr zdefiniowany w Ustawienia/Właściciel w sekcji Dane podatkowe/Forma opodatkowania

Przychód narastająco - sprzedaż towarów i usług narastająco (7. kolumna KPiR)

Koszty narastająco - suma wydatków narastająco (14. kolumna KPiR)

Wartość różnicy inwentaryzacyjnej - różnica między inwentaryzacją końcową, a początkową

Dochód narastająco - dochód pomniejszony o koszty i wartość różnicy inwentaryzacyjnej

Strata z lat ubiegłych - możliwa do odliczenia kwoty strat poniesionych w latach ubiegłych, podana w za kładce Ustawienia/Właściciel w sekcji Straty do odliczenia

Zapłacone składki ZUS 51 - suma oznaczonych jako zapłacone w systemie składek na ubezpieczenie społeczne (jeśli nie została ujęta w kosztach)

Kwota wolna - wartość pobierana w przypadku zaznaczenia parametru Uwzględnij kwotę wolną w Ustawienia/Właściciel w sekcji Dane podatkowe

Podstawa opodatkowania - zaokrąglona kwota pozycji Dochód narastająco

Podatek 18% i 32% - wyliczona wartość podatku dla skali podatkowej

Podatek 19% - wyliczona wartość podatku liniowego

Ubezpieczenie zdrowotne zapłacone - suma oznaczonych jako zapłacone w systemie składek na ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia - możliwa do odliczenia wartość zapłaconego odliczenia zdrowotnego


Podsumowanie zaliczek bez uwzględniania płatności:

Ta część wyliczenia zaliczki uwzględnia jedynie wysokość podatków do zapłaty, bez uwzględniania płatności.

Zaliczka na podatek PIT - wysokość zaliczki narastająco 

Zaliczki za poprzednie miesiące - wysokość zaliczki do zapłaty narastająco w poprzednim miesiącu 

Zaliczka do zapłaty do US - wysokość zaliczki do zapłaty do US za dany okres


Dane do zapłaty:

Urząd skarbowy - US zdefiniowany w Ustawienia/Właściciel  w sekcji Dane podatkowe/Właściwy US do rozliczenia PIT

Konto US do wpłaty zaliczki PIT - numer konta przypisany do wybranego urzędu skarbowego

Termin - termin zapłaty za podatek dochodowy


Podsumowanie zaliczek z uwzględnieniem płatności:

Ta część wyliczenia zaliczki uwzględnia wysokość podatków do zapłaty po uwzględnieniu ewentualnych nadpłat.

Nadpłata - suma zewidencjonowanych zapłat powyżej kwoty Zaliczki za poprzednie miesiące

Suma wpłaconych zaliczek - suma zewidencjonowanych w systemie zapłat na podatek dochodowy

Kwota do zapłaty - kwota do zapłaty do US po uwzględnieniu dotychczasowych płatności