W związku ze zmianami związanymi z tzw. Polskim Ładem nastąpiła aktualizacja systemu, która umożliwi rozliczanie jednoosobowych działalności gospodarczych według nowych zasad. Podczas aktualizacji:

 1. Wprowadzono dodatkowe parametry z zakładce Ustawienia/Właściciel;
 2. Umożliwiono generowanie i pobieranie dokumentu ZUS DRA;
 3. Wprowadzono nowe stawiki ryczałtu 12% i 14%;
 4. Zaktualizowano szablony miesięcznych zaliczek PIT/PPE;
 5. Udostępniono nową strukturę pliku JPK_V7 obowiązującą od stycznia 2022.Dodatkowe parametry z zakładce Ustawienia/Właściciel


W zakładce Ustawienia/Właściciel zostały wprowadzone nowe parametry, których uzupełnienie umożliwi: 


 • Wygenerowanie składki ZUS według zasad obowiązujących od stycznia 2022 dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych, podatku liniowym, a także ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych; 
 • Obliczenie zaliczki na podatek dochodowy z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej oraz aktualnie obowiązującej kwoty wolnej od podatku. 


W sekcji Dane podatkowe dodano następujące ustawienia: 

 

 • Korzystam z ulgi dla klasy średniej. W przypadku zaznaczonego parametru, system w miesięcznych zaliczkach PIT będzie odliczał kwotę ulgi. Parametr dedykowany jest przedsiębiorcom rozliczającym podatek dochodowy na zasadach ogólnych (skala podatkowa); • Przychód za poprzedni rok do naliczenia uproszczonej składki zdrowotnej. Parametr przeznaczony dla firm rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Kwotę przychodu uzyskanego w roku poprzednim (dla obliczenia składki w 2022 należy wprowadzić przychód za rok 2021), należy uzupełnić w pustym polu. Po uzupełnieniu parametru, system automatycznie będzie naliczał kwotę uproszczonej składki zdrowotnej. W przypadku nieskorzystania z uproszczonej składki zdrowotnej, pole należy pozostawić puste. System będzie obliczał składkę zdrowotną automatycznie na podstawie przychodu wygenerowanego w zaliczce PPE za miesiąc poprzedni;


 • Uwzględnij kwotę wolną od podatku. Po uzupełnieniu parametru o odpowiedni zakres dat, system w zaliczce na podatek dochodowy u przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych w roku 2022 będzie obliczał kwotę wolną od podatku.UWAGA: W celu prawidłowego działania parametru datę od należy zawsze uzupełnić wpisując datę pierwszego dnia miesiąca, od którego kwota wolna powinna być odliczona od podatku. 


W sekcji Dane do ZUS wprowadzono następujące parametry: 


 • Indywidualna podstawa ubezpieczenia społecznego. W sytuacji, gdy przedsiębiorca zdecyduje się na naliczanie składek według indywidualnej podstawy składek ZUS należy uzupełnić kwotę podstawy. W tym celu po kliknięciu przycisku Zmień należy dodać zakres dat oraz kwotę indywidualnej podstawy.  • Okres zwolnienia ze składki zdrowotnej. Parametr należy uzupełnić w przypadku spełnienia warunków podanych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej, uprawniających do skorzystania ze zwolnienia opłacania składki zdrowotnej.  • Kod zgłoszenia do ubezpieczenia ZUS. Wprowadzony kod będzie widoczny w generowanej przez system deklaracji ZUS DRA. 


Po uzupełnieniu odpowiednich paramentów  należy w lewym dolnym rogu ustawień kliknąć przycisk Zapisz. 
Generowanie i pobieranie dokumentu ZUS DRA


Od stycznia 2022 roku po uruchomieniu procesu kontroli miesiąca w zakładce Moja Księgowość/Deklaracje zostanie wygenerowany dokument ZUS DRA dostępny w dwóch formatach xml oraz pdf. Dokument będzie zwierał informacje dotyczące kwot poszczególnych składek ZUS. Kwoty te, będą obliczane automatycznie przez system na podstawie wprowadzonych parametrów w zakładce Ustawienia/Właściciel

Sposób obliczania składki zdrowotnej uzależniony jest od formy opodatkowania firmy.


W celu pobrania dokumentu należy przejść do zakładki Moja Księgowość/Deklaracje, a następnie na dokumencie wybrać jedną z dostępnych opcji: 


Pobierz - umożliwi pobranie ZUS DRA w formacie xml:Drukuj - dokument zostanie pobrany w formacie pdf: 
Wysyłka ZUS DRA


Pobraną z systemu ZUS DRA w formacie xml można wysłać za pośrednictwem ZUS PUE. W tym celu należy przejść na stronę ZUS i postąpić według poniższych kroków: 


 • Zalogować się do PUE.


Na stronie ZUS można zalogować się za pomocą loginu i hasła, poprzez bankowość elektroniczną lub profil zaufany:  • Przejść do zakładki ePłatnik (w przypadku braku aktywnej zakładki, można ją aktywować w ustawieniach konta ZUS);
 • W zakładce ePłatnik po lewej stronie ekranu znajduje się folder Dokumenty. Po rozwinięciu należy wybrać Import KEDU, a następnie na dwóch kolejnych ekranach - dalej; 
 • Na kolejnym ekranie zaznaczyć opcję Wybierz plik i wybrać plik pobrany wcześniej z systemu mOrganizer Finansów; •  Zaznaczyć na liście ZUS DRA i kliknąć Zakończ;  • Następnie przejść do zakładki Dokumenty robocze i Zatwierdź;
 • Po zatwierdzeniu należy przejść do zakładki Dokumenty zatwierdzone i wybrać przycisk Wyślij;
 •  Wskazać sposób podpisu.


WAŻNE ! 
Gdy podczas próby wysyłki ZUS DRA pojawi się komunikat: Plik XML jest niezgodny ze schematem należy sprawdzić czy w zakładce Ustawienia/Właściciel został uzupełniony parametr - Kod zgłoszenia do ubezpieczenia ZUS.


Księgowanie firmy rozliczającej się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych


W przypadku rozliczania firmy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych należy w zakładce Ustawienia/Firma parametr Rodzaj ewidencji księgowej ustawić na Ryczał. 
Następnie w celu prawidłowego zaewidencjonowania przychodu należy przejść do zakładki Fakturowanie/Faktury i wprowadzić dokument odpowiednim szablonem. Na każdym z szablonów znajduje się lista pozycji zawierających wszystkie stawki ryczałtu. Lista została zaktualizowana o nowe stawki 12% i 14%. 


Księgowanie firmy na zasadach ogólnych lub na podatku liniowym


W przypadku rozliczania firmy na zasadach ogólnych lub na podatku liniowym należy w zakładce Ustawienia/Firma parametr Rodzaj ewidencji księgowej ustawić na KPIR, a następnie przejść do zakładki Ustawienia/Właścicielwybrać jedną z dwóch dostępnych form opodatkowania:W zakładce Fakturowanie/Faktury należy wprowadzić dokumenty sprzedaży, natomiast w zakładce Moje koszty/Faktury kosztowe lub Moja Księgowość/Faktury kosztowe zaewidencjonować poniesione koszty.
Generowanie zaliczki PIT/PPE w nowym formularzu


W celu wygenerowania zaliczki PIT lub PPE i obliczenia podatku kwoty podatku dochodowego należy przejść do zakładki Moja Księgowość/Zamknij miesiąc, kliknąć na wybrany miesiąc, a następnie wykonać Krok 2 - Uruchom proces kontroli.Po zakończonym procesie kontroli miesiąca zaliczka będzie widoczna w zakładce Moja Księgowość/Deklaracje.


W nowym formularzu w zaliczce PIT u przedsiębiorców została dodana nowa pozycja uwzględniająca Ulgę dla klasy średniej. Generowane w systemie nowe zaliczki nie zawierają pozycji z kwotą składki zdrowotnej zapłaconej oraz składki zdrowotnej do odliczenia, gdyż od stycznia 2022 składka ta, nie jest odliczana od podatku.Nowa struktura pliku JPK_V7M(2) oraz JPK_V7K(2)


W systemie od 11.02.2022 generowana jest również nowa struktura pliku JPK_V7M(2) oraz JPK_V7K(2). W celu wygenerowania lub zaktualizowania pliku JPK_V7 należy przejść do zakładki Moja Księgowość/Zamknij miesiąc, a następnie Uruchomić proces kontroli.