Funkcjonalność Ręczne wpisy umożliwia wprowadzenie przychodu lub wydatku, które nie mogą zostać dodane do systemu żadnym z dostępnych szablonów. Pozwala ona również na wprowadzenie wpisu bezpośrednio do danej kolumny KPiR lub deklaracji VAT. 


Skorzystanie z funkcjonalności Ręczne wpisy możliwe jest poprzez wprowadzenie kontrahenta do systemu. W tym celu należy przejść do zakładki Fakturowanie/Kontrahenci i kliknąć przycisk Dodaj kontrahenta. Po wprowadzeniu NIP i kliknięciu przycisku lupki dane polskiego kontrahenta zostaną pobrane z bazy GUS. Wprowadzanie danych osoby fizycznej bez numeru NIP odbywa się w sposób manualny. Po wykonaniu tych czynności należy przejść do właściwej zakładki - Fakturowanie/Faktury i wybrać Ręczne wpisy z pozycji Opcje zaawansowane.


1. Kliknięcie w przycisk Opcje zaawansowane spowoduje rozwinięcie listy akcji wśród których znajduje się funkcjonalność Ręczne wpisy.2.Wybór tego przycisku umożliwi dodanie nowej pozycji po kliknięciu w Dodaj ręczny wpis oraz wgląd do istniejącej listy wpisów i dokonania zmian.3. Kliknięcie w Dodaj ręczny wpis otworzy nowy szablon, który należy uzupełnić o standardowe dane, takie jak: kontrahent, numer dokumentu, daty oraz pozycje.

4. W przeciwieństwie do zwykłego szablonu, system pozwala na wybór właściwej kolumny KPiR - 7 i 8 dla przychodów oraz 10, 11, 12, 13, 15, 16 dla wydatków. Istnieje także możliwość zdefiniowania dokumentu tak, aby pojawił się jedynie w KPiR - bez ujęcia w deklaracji VAT poprzez zaznaczenie pola zapis tylko do KPiR.5. Zaznaczenie pola Zapis tylko do rejestru VAT równoznaczne jest z wprowadzeniem kwoty jedynie do rejestru/deklaracji VAT, z pominięciem KPiR.6. Po kliknięciu w Słownik, zostanie wyświetlone okno Wybierz pozycje rejestru VAT, które pozwoli na wybranie pozycji odpowiadającej właściwym polom rejestru/deklaracji VAT.7. Po zapisaniu zmian dokument zostanie zaksięgowany. W celu dokonania edycji należy zaznaczyć dokument poprzez Zaznacz wiele i wybrać właściwą akcję: Zatwierdź, Cofnij zatwierdzenie lub Kasuj z Opcje zaawansowane.