W zakładce Ewidencje / Deklaracje każda deklaracja VAT posiada status wysyłki, w systemie oznaczone skrótem Wys.Poniżej omówione zostały najczęściej pojawiające się symbole.


Niewysłany - deklaracja została automatycznie wygenerowana na podstawie wprowadzonych w systemie dokumentów, nie została ona jeszcze przekazana do US drogą elektroniczną.Czeka na UPO - deklaracja została zatwierdzona i wysłana na bramkę Ministerstwa Finansów, jeśli zostanie zweryfikowana pozytywnie Urzędowe Poświadczenie Odbioru zostanie wysłane na adres e-mail osoby kontaktowej podany w Ustawienia / Firma, status zostanie zaktualizowany do Wysłano elektronicznie. W przypadku problemów wyświetlony zostanie status Błąd wraz z kodem go opisującym oraz wysłany e-mail o temacie: superKsiegowa - ! WAŻNE - BRAK UPO: Deklaracja [typ deklaracji] za okres [YYYY]/[MM].Wysłane elektronicznie - deklaracja została poprawnie odebrana przez bramkę Ministerstwa Finansów, zostało do niej wygenerowane UPO i wysłane na adres e-mail osoby kontaktowej podany w Ustawienia / Firma.Błąd - deklaracja nie została odebrana przez bramkę Ministerstwa Finansów z powodu wystąpienia błędu. Kod błędu wyświetlony zostanie po najechaniu na status (np. Błąd 414 - weryfikacja negatywna).Czeka na wysyłkę elektroniczną - bramka testowa - deklaracja została wstawiona do wysyłki na bramkę testową, ponieważ w Ustawienia / eDeklaracje zaznaczony został parametr Wysyłaj eDeklaracje na bramkę testową Ministerstwa Finansów. Gdy deklaracja zostanie odebrana, status zostanie zaktualizowany na Wysłana elektronicznie - bramka testowa.Wysłana elektronicznie - bramka testowa - deklaracja została odebrana przez bramkę testową Ministerstwa Finansów. Na adres e-mail osoby kontaktowej podany w Ustawienia / Firma zostało wysłane testowe UPO o temacie: superKsiegowa: !!TESTOWE UPO - Deklaracja VAT za okres [YYYY]/[MM]. Należy pamiętać, że funkcjonalność ta służy tylko do testowania wysyłki, deklaracja nie zostanie przekazana do właściwego US.Wysłane pocztą / dostarczone osobiście - status ustawiany ręcznie przez użytkownika w przypadku, gdy deklaracja została dostarczona do US z pominięciem systemu mKsięgowość (pocztą, dostarczona osobiście czy elektronicznie z innego systemu). Wyświetlana data dostarczenia zapisywana jest z dnia wykonania operacji.