Po poprawnym sparametryzowaniu konta oraz wprowadzeniu faktur sprzedaży i kosztowych oraz rozliczeniu płatności za składki ZUS system generuje automatycznie zaliczkę na podatek dochodowy. Po jej wydrukowaniu otrzymujemy dokument zawierający następujące dane, które możemy podzielić na kilka sekcji:


Dane identyfikacyjne:ID Firmy - unikalny numer firmy, potrzebny m.in. do identyfikacji użytkownika w czasie kontaktu z działem wsparcia


ID Właściciela - unikalny numer identyfikacyjny właściciela lub wspólnika


Dane dotyczące okresu rozliczenia:Rok - rok wygenerowanej zaliczki


Miesiąc - miesiąc wygenerowanej zaliczki (dla kwartalnej ostatni miesiąc kwartału)


Data kalkulacji - data ostatniego przeliczenia zaliczki (aktualizowana automatycznie po przejściu do Ewidencje / Deklaracje, aż do momentu jej zatwierdzenia)


Za okres  - informacja o typie kalkulacji (PIT dla KPiR, PPE dla ryczałtu), okresie (miesiąc lub kwartał) oraz dane właściciela / wspólnika


Dane firmowe:Firma - nazwa firmy uzupełniona w Ustawienia / Firma / Dane podstawowe / Nazwa firmy


Adres - pola Ulica, Dom i Lokal podane w Ustawienia / Właściciel / Dane podstawowe


Miasto - pole Miasto podane w Ustawienia / Właściciel / Dane podstawowe


Kod - pole Kod pocztowy podane w Ustawienia / Właściciel / Dane podstawowe


NIP Firmy - pole NIP podane w Ustawienia / Firma / Dane podstawowe


Korekta ? - przyjmuje wartości nie dla zaliczki, tak dla korekty zaliczki


NIP Właściciela - pole NIP podane w Ustawienia / Właściciel / Dane podstawowe


Wyliczenie podatku:Udział - dla jednoosobowych działalności gospodarczych wynosi 100, w przypadku spółek - zgodnie z ilością udziału danego wspólnika


Forma opodatkowania - parametr zdefiniowany w Ustawienia / Właściciel / Dane podatkowe / Forma opodatkowania


Przychód narastająco - sprzedaż towarów i usług narastająco (7. kolumna KPiR)


Koszty narastająco - suma wydatków narastająco (14. kolumna KPiR)


Wartość różnicy inwentaryzacyjnej - różnica między inwentaryzacją końcową, a początkową


Dochód narastająco - dochód pomniejszony o koszty i wartość różnicy inwentaryzacyjnej


Strata z lat ubiegłych - możliwa do odliczenia kwoty strat poniesionych w latach ubiegłych, podana w Ustawienia / Właściciel / Straty do odliczenia


Zapłacone składki ZUS 51 - suma oznaczonych jako zapłacone w systemie składek na ubezpieczenie społeczne (jeśli nie ujęta w kosztach)


Kwota wolna - wartość pobierana w przypadku zaznaczenia parametru Uwzględnij kwotę wolną w Ustawienia / Właściciel / Dane podatkowe


Podstawa opodatkowania - zaokrąglona kwota Dochód narastająco


Podatek 18% i 32% - wyliczona wartość podatku dla skali podatkowej


Podatek 19% - wyliczona wartość podatku liniowego


Ubezpieczenie zdrowotne zapłacone - suma oznaczonych jako zapłacone w systemie składek na ubezpieczenie zdrowotne


Ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia - możliwa do odliczenia wartość zapłaconego odliczenia zdrowotnego


Podsumowanie zaliczek bez uwzględniania płatności:Ta część wyliczenia zaliczki uwzględnia jedynie wysokość podatków do zapłaty, bez uwzględniania płatności.


Zaliczka na podatek PIT - wysokość zaliczki narastająco 


Zaliczki za poprzednie miesiące - wysokość zaliczki do zapłaty narastająco w poprzednim miesiącu 


Zaliczka do zapłaty do US - wysokość zaliczki do zapłaty do US za dany okres


Dane do zapłaty:Urząd skarbowy - US zdefiniowany w Ustawienia / Właściciel / Dane podatkowe / Właściwy US do rozliczenia PIT


Konto US do wpłaty zaliczki PIT - numer konta przypisany do wybranego urzędu skarbowego


Termin - termin zapłaty za podatek dochodowy


Podsumowanie zaliczek z uwzględnieniem płatności:Ta część wyliczenia zaliczki uwzględnia wysokość podatków do zapłaty po uwzględnieniu ewentualnych nadpłat.


Nadpłata - suma zewidencjonowanych zapłat powyżej kwoty Zaliczki za poprzednie miesiące


Suma wpłaconych zaliczek - suma zewidencjonowanych w systemie zapłat na podatek dochodowy


Kwota do zapłaty - kwota do zapłaty do US po uwzględnieniu dotychczasowych płatności