Wysokość składek ZUS może być comiesięcznie automatycznie generowana przez system. Poniższe ustawienia pozwalają na wygenerowanie następujących składek:


  • preferencyjne,
  • preferencyjne z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym,
  • pełne,
  • pełne z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym,
  • tylko zdrowotna,
  • ,,mały ZUS" od 2019 roku.


Jeśli działalność została założona innego dnia niż pierwszy dzień miesiąca, system wygeneruje wyliczoną proporcjonalnie składkę społeczną za pierwszy miesiąc. Parametr Data rozpoczęcia działalności przez właściciela, który decyduje o wysokości pierwszej składki, uzupełniany jest w Ustawienia / Właściciel, sekcja Dane podatkowe. Data ta decyduje także o wygaśnięciu ZUS preferencyjnego po 24 pełnych miesiącach jej naliczania.


Aby wygenerować składki należy sparametryzować system w trzech krótkich krokach, opisanych poniżej.


1. W Ustawienia / Właściciel / Dane do ZUS należy uzupełnić podstawowe dane:


a) jeśli opłacana jest jedynie składka zdrowotna powinno się wprowadzić kwotę dla parametru Jeśli zatrudniony na um o pracę - należy podać wartość brutto umowy o pracę. Kwota ta musi być równa lub wyższa minimalnemu wynagrodzeniu. W 2019 r. wartość ta wynosi 2250.00 PLN.
b) w przypadku gdy opłacane jest dobrowolne ubezpieczenie chorobowe należy uzupełnić parametr Okresy dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego zgłoszone do ZUS.
c) jeśli przez jedną osobę prowadzone są inne działalności należy zaznaczyć parametr Posiada inne źródła przychodów. W przeciwnym wypadku proszę wybrać Jedyne źródło przychodów.
d) w przypadku gdy opłacane są składki preferencyjne należy zaznaczyć parametr Korzystam z preferencyjnych składek ZUS.

e) w przypadku gdy opłacany jest ,, mały ZUS" należy kliknąć Zmień 

 


Następnie należy podać podstawę ubezpieczenia społecznego
Wprowadzone zmiany należy zapisać na dole strony klikając przycisk Zapisz.2. Następnie należy przejść do Ustawienia / Firma / US i ZUS i zdefiniować ZUS właściwy dla firmy. Parametr Nie generować automatycznie DW ZUS właściciela w sekcji Ustawienia zaawansowane powinien być odznaczony.


3. Po zapisaniu zmian należy wybrać opcję Uruchom proces kontroli w Ewidencje / Zamknij miesiąc. Spowoduje to sprawdzenie przez system wszystkich zapisanych parametrów i wygenerowanie dowodów wewnętrznych, np ZUS właściciela (Jan Nowak) - za 2016/08 w zakładce Wydatki / Dokumenty. Składki można opłacić w zakładce Stan Biznesu / ZUS i podatki.Niestandardowe składki ZUS mogą być wprowadzone ręcznie po wyłączeniu ich automatycznego generowania ich w Ustawienia / Firma / Ustawienia zaawansowane - parametr Nie generować automatycznie DW ZUS właściciela powinien być zaznaczony.